Článok 1 – Základné pojmy a úvodné ustanovenia

Sprostredkovateľ je spoločnosť iProfil.sk s.r.o., so sídlom Tallerova 4, 811 02, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.123469/B, IČO: 51166305, DIČ: 2120617103

iPresov.sk (www.ipresov.sk) je Internetový projekt, prostredníctvom ktorého Návštevník/ Kupujúci nakupuje tovar alebo službu od Predajcu.

Predajca vystupuje v projekte www.ipresov.sk ako samostatný právny subjekt a je sám zodpovedný za ponúkaný tovar, jeho prezentáciu, kvalitu, cenu, … tak aj o nastavenie svojich vlastných dopravných a obchodných/reklamačných podmienok.

Návštevník/Kupujúci je osoba, ktorá si objedná a zakúpi tovar alebo službu od Predajcu.

Objednávka je zoznam požadovaných tovarov alebo služieb Predajcov, ktoré Návštevník/Kupujúci odosiela z www.ipresov.sk vybranému Predajcovi spolu s identifikačnými údajmi, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie objednávky a dodanie tovaru/služby (meno a priezvisko, presná a úplná adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo).

Produkty si môžete pridávať do „Košíka“ od 1 výrobcu, alebo aj od viacerých. Objednávku Vám tak stačí spraviť len raz, spoločnú. Každý Predajca však dostane info len o tom jeho sortimente v objednávke, takže sa nemusíte báť preposielania údajov o objednávke všetkým Predajcom.

Kúpna zmluva – Uzavretie kúpnej zmluvy/objednávky bude kupujúcemu potvrdené zaslaním súhrnu objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uviedol. V tomto prípade sú zmluvné strany Kupujúci a Predajca, od ktorého bol objednaný tovar alebo služba.

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Projektu, ktoré upravujú práva, povinnosti a zodpovednosti Sprostredkovateľa, Návštevníka/ Kupujúceho a Predajcu pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na projekte a sú odsúhlasené každou stranou.

Sprostredkovateľ poskytuje na www.ipresov.sk priestor na prezentovanie a propagáciu tovarov alebo služieb a tým umožňuje Predajcovi aby predával tovar alebo službu prostredníctvom tohto Projektu.

Článok 2 – Práva a povinnosti Návštevník/Kupujúci

 1. Návštevník/ Kupujúci  prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 16 rokov a je plne spôsobilý na právne úkony. V prípade niektorých alkoholických nápojov určený výhradne užívateľom starším ako 18 rokov! Návštevník/ Kupujúci  prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u kupujúceho. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal.
 2. Návštevník/ Kupujúci  nakupuje tovar alebo službu od Predajcu. Taktiež Objednávka/ Kúpna zmluva prebieha medzi Návštevníkom / Kupujúcim a Predajcom, rovnako aj všetky prípadné  konflikty vzniknuté v procese predaja a distribúcie/dovozu či prebratia alebo reklamácie tovaru rieši Kupujúci priamo s Predajcom. Predajca má pri svojom profile zverejnené vlastné VOP s dopravnými, obchodnými  a reklamačnými podmienkami.
 3. Objednávka tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom projektu ipresov.sk, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. V závislosti od Návštevníka/ Kupujúceho zvoleného spôsobu platby Sprostredkovateľ môže byť poverený od Predajcu na preberanie ceny za tovar.
 4. Návštevník/ Kupujúci  si môžete tovar alebo služby pridávať do „Košíka“ od 1Predajcu, alebo aj od viacerých. Objednávku stačí spraviť len raz, spoločnú. Každý Predajca však dostane info len o tom jeho sortimente v objednávke, takže sa nemusíte báť preposielania údajov o objednávke všetkým Predajcom.
 5. Návštevník/ Kupujúci berie na vedomie, že každý Predajca poskytuje rôzne spôsoby dopravy tovaru, má rôzne podmienky platby, rôznu výšku poplatku za poštovné v závislosti od spôsobu dopravy, či veľkosti tovaru. Tieto poplatky sú zverejnené pri každom tovare ako aj súhrne v objednávke. Návštevník/ Kupujúci  berie na vedomie, že pri Objednávke tovaru sa dopravné náklady zrátajú spolu od každého Predajcu.
 6. Zmluvné vzťahy medzi Návštevník/ Kupujúci a Predajcom sa riadia v prvom rade podľa Všeobecných obchodných podmienok Predajcu, ktoré Návštevník/ Kupujúci  odsúhlasuje v momente objednávky.
 7. Všetky ceny sú uvedené v plnej konečnej cene pre Návštevníka / Kupujúceho bez poštovného.
 8. V objednávke máte možnosť zvoliť si úhradu:
  • Hotovosť prebratí objednávky
  • elektronicky cez platobnú bránu – BARION  Platby kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Maďarskej národnej banky a číslo jeho licencie je H-EN-I-1064/2013
 9. Návštevník/ Kupujúci berie na vedomie, že každý Predajca má pri každom tovare uvedenú dostupnosť a dobu dodania.

Článok 3 – Práva a povinnosti Predajcu

 1. Predajca, sa zaväzuje vyplniť a nastaviť Profil Predajcu – kontaktné informácie, obchodné a reklamačné podmienky, doručenie tovaru, podmienky poskytnutia služby.
 2. Predajca, sa zaväzuje vytvoriť pri každom tovare alebo službe popis, verné zobrazenie tovaru / fotografiu, zadať konečnú cenu tovaru alebo služby pre Návštevníka / Kupujúceho, taktiež sa zaväzuje vložiť tovar alebo službu do správnej kategórie.
 3. Predajca by mal podnikať v lokalite Prešov a blízke okolie, teda mať tu sídlo alebo prevádzku/aktívny predaj.
 4. Predajca ako dodávateľ tovaru alebo služby je zodpovedný:
  • za popis a verné zobrazenie tovaru, vrátane ceny tovaru a ceny doručenia
  • za dostupnosť zobrazovaného tovaru a odoslanie v dohodnutej lehote,
  • za dodržanie zákonne stanovených podmienok súvisiacich s oprávnením na predaj tovaru,
  • za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv
  • za prijatie a vybavenie reklamácie, za opravu a náhradu škody, za výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí v zmysle VOP Predajcu.
  • za plnenie všetkých práv Návštevníka/ Kupujúceho vyplývajúcich z platných právnych predpisov
 5. Predajca pri Objednávke alebo komunikácií získava osobné údaje Návštevníka/ Kupujúceho ( zväčša meno, mail, tel. kontakt a adresu), ktoré sú potrebné pri objednávke tovaru alebo služby. To znamená, že aj Predajca spracováva osobné údaje a je podľa právnych predpisov nezávislým právnym subjektom.
 6. Predajca zodpovedá za ochranu osobných údajov Návštevníka/ Kupujúceho, ktoré získal za dodržiavanie všetkých zásad a príslušných právnych požiadaviek pri používaní služieb. Údaje ochrane osobných údajov majú byť uvedené aj na Profile Predajcu pri VOP –
 7. Ak sú Predajca a spoločnosť iProfil.sk s.r.o., uznaní za spoločného prevádzkovateľa osobných údajov, a ak je spoločnosť iProfil.sk s.r.o. žalovaná, pokutovaná alebo inak musí znášať výdavky z dôvodu niečoho , čo vzniklo na strane Predajcu v súvislosti s nesprávnym spracovaním osobných údajov Návštevníka/ Kupujúceho, Predajca súhlasí s odškodnením spoločnosti iProfil.sk s.r.o. v plnej výške nákladov.
 8. Doklad za nákup tovaru alebo služby vydáva Predajca. V prípade, že Návštevník/Kupujúci je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá obstaráva nákup na účely podnikania sa Predajca zaväzuje vystaviť daňový doklad – faktúru na vyžiadanie Návštevníka/Kupujúceho.
 9. Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ nezodpovedajú za:
  • Problémy s poškodením alebo neskorým doručením, ktoré boli zavinené dopravcom (kuriér, zásielkovňa, pošta)
  • Nedoručenie alebo neskoré doručenie objednávky zavinené nesprávnymi údajmi (zle zadaná adresa, tel. číslo alebo mail) zo strany Návštevníka/ Kupujúceho.
 10. Je zakázané ponúkať tovar:
  • Iný tovar ako bol dohodnutý pri schválení úvodnej registrácie medzi Predajcom a Sprostredkovateľom.
  • Tovar porušujúci etické a morálne zásady, teda výrobky, fotografie a texty ktoré sú urážlivé, propagujúce násilie, propagujúce vojnu, podnecujúce k nenávisti na základe rasy, pohlavia, jazyka, viery, náboženstva, vulgárne, zavádzajúce, klamlivé, nemorálne, nevhodné, alebo extrémistické v akomkoľvek slova zmysle. V prípade porušenia tohto bodu je Sprostredkovateľ oprávnený vystaviť Predajcovi pokutovú faktúru až do výšky 5000€ a zároveň okamžite odstrániť takéto produkty z Profilu Predajcu.

Článok 4 – Cenník

 1. Sprostredkovateľ Predajcovi poskytuje okrem priestoru na predaj tovaru alebo služieb aj „prenájom bankového účtu“ – prijímanie platieb kartou. Predajca poveruje Sprostredkovateľa na prijímanie platby za tovar ak Návštevník/Kupujúci Klient zvolí spôsob platby platobnou kartou.
 2. Platby, ktoré boli prijaté cez „platba kartou“, sú posielané 2x do mesiaca spolu s vyúčtovaním na Vami zadaný účet v Profile Predajcu. Za správnosť zadaného bankového účtu zodpovedá Predajca.
 3. Sprostredkovateľ si za poskytnutie priestoru, a „prenájom bankového účtu“  nárokuje Províziu vo výške 6% . Provízie sú fakturované hromadne, raz za mesiac k určenému dátumu fakturácie. Minimálna výška faktúry je 9€ (základný balíček, prípadne násobky 9€ podľa počtu produktov). Ak provízie presiahnu minimálnu sumu ( 9€ prípadne násobky 9€ podľa počtu produktov) je fakturovaná len provízia bez administratívneho poplatku.
 4. Základný administratívny mesačný poplatok (fix) je minimálne v cene 9€ za balíček 50 produktov (za ďalších 51-100 sa pripočíta ďalších 9€, atď.).

Článok 5 – Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

Návštevník/ Kupujúci poskytuje  Sprostredkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Návštevníka/ Kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania projektu www.ipresov.sk , najmä však za účelom poskytovania týchto údajov Predajcovi, pri vytvorení objednávky.  V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Návštevník/ Kupujúci, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.

Návštevník/ Kupujúci,  súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu, poskytoval a sprístupňoval Predajcom, od ktorých si Návštevník/ Kupujúci,  objednal tovar alebo službu, a to za účelom poskytnutia plnenia v zmysle Zmluvy, ako aj na marketingové a reklamné účely Predajcu. Sprostredkovateľ informoval Návštevník/ Kupujúci, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Zmluvy. Osobné údaje Návštevníka/ Kupujúceho môžu byť pri spracovaní a dodaní objednávky poskytnuté aj poštovej, kuriérskej či prepravnej spoločnosti.

Účelom spracúvania osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi Predajcom a Návštevníkom / Kupujúcim za účelom predaja tovaru alebo služby na diaľku cez elektronickú komunikáciu ako je e-mail alebo vyplnený a odoslaný formulár na webovej stránke www.ipresov.sk. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme Návštevníkom / Kupujúcim a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť tovar alebo služby v požadovanom rozsahu. Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely uzatvorenia samotnej objednávky, dodanie tovaru, vedenia účtovníctva či vybavovania reklamácií.

Osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napr.:

 • komunikáciou s nami,
 • registráciou na našej webstránke,
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti,
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našej webstránke.

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za obsah alebo dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov, alebo praktík členov a webových stránok hostovaných prostredníctvom služieb Sprostredkovateľa.

Článok 6 – Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné Obchodné Podmienky webovej stránky www.ipresov.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Návštevníkom / Kupujúcim a Predajcom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Predajcu a právnym poriadkom Slovenskej republiky, ( najmä zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov; zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,; zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.)
 3. Sprostredkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné Obchodné Podmienky upravovať najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien ponuky svojich služieb.

V Poprade 9.11.2020

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formuláru

Alternatívne riešenie sporov

 • Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predajcu so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predajca vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.